Group

Current graduate students

 • ZHANG Ruixuan 张瑞轩 (2019--)

 • ZHENG Dihan 郑棣瀚 (2019--)

 • LI Jiahong 李家宏 (2019--)

 • FAN Xiao 樊箫 (2020--)

 • CHEN Chang 陈昌 (2020--)

 • ZHU Jianying 祝健颖 (2020--)

 • Chen Jingwei 陈静薇 (2020--)

Current undergraduate students

 • Li Zanyu 李赞宇 (2021) (Math)

 • Kang Hongtao 康宏涛 (2021) (Math)

 • Li Daixuan 李岱轩 (2021) (CS)

 • Sun Shikun 孙世坤 (2021) (CS)

Past undergraduate students

 • Li Shengjun 李圣浚 (2020) (Math)

 • Chen Yunmeng 陈韵蒙 (2020) (Math)

 • Tan Zeren 谭泽人 (2020) (IIIS)

 • Jiang Ruichen 蒋瑞辰 (2020) (EE)

 • Chen Shenqi 陈晟祺 (2020) (CS)

 • Zhou Yuhao 周聿浩 (2020) (CS)

 • SONG Ge 宋歌 (2019) (Math)

 • WANG Yifei 王艺霏 (2019) (Math)

 • ZHANG Ruixuan 张瑞轩 (2019) (Math)

 • XU Tongbo 徐通博 (2018) (Math)

 • LU Jianqiu 卢剑秋 (2018) (Math)

 • MO Xiangbo 莫祥博 (2018) (Math)